Algemene voorwaarden 

 

Aanmelden/reserveren: U kunt zich zowel telefonisch als per mail aanmelden voor een workshop. Alleen schriftelijke en wederzijdse bevestiging wordt als bindend beschouwd, deze zal in principe via e-mail worden verstuurd. 

Betaling: U maakt uw reservering pas definitief op het moment dat u een betaling doet onder vermelding van uw naam en workshop datum op rekeningnummer   NL21ABNA0426576500 tav Leren tas maken of als u een bestelling plaatst in onze webshop 

Kosten: De kosten van de workshops staan bij de workshop vermeld. Alle genoemde bedragen van de workshops zijn incl. gebruik van gereedschap, materiaal en koffie, thee en iets lekkers tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven.

Wanneer er voor een alternatieve leersoort of alternatief materiaal wordt gekozen, is het mogelijk dat er een toeslag wordt gevraagd.  Deze toeslag kunt u op de dag van de workshop betalen.

Workshop thuis: Een workshop kan ook in uw eigen vertrouwde omgeving gegeven worden, dan hoeft u niet te reizen. Binnen een straal van 100km vanaf zwolle worden er €0,25 cent per km reiskosten berekend. De kosten worden u vooraf bekend gemaakt. Op locatie zorgt de klant voor de tafels, stoelen, aanwezigheid van toilet en water en wordt er zelf voor koffie, thee gezorgd. 

Veiligheid: De deelnemer is verplicht de veiligheidsinstructies van de workshop-leider op te volgen. Er wordt gewerkt met gereedschappen.

Kleding: Tijdens workshops wordt er eventueel gewerkt met gereedschap, lijm en/of verf. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen zijn wij niet aansprakelijk. 

Annuleren: Indien een bij Leren tas maken geboekte workshop, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd volgens de onderstaande voorwaarden:

a) bij annulering langer dan 4 weken voordat de workshop zal aanvangen zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
b) bij annulering binnen 28 tot 7 dagen voor de dag dat de workshop zal starten/aanvangen: 50% van de overeengekomen som;
c) bij annulering binnen 7 werkdagen en op de dag zelf: 100% van het overeengekomen bedrag.
d) annuleringen worden alleen schriftelijk of per email in behandeling genomen.

Leren tas maken  behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname of overmacht (zoals ziekte, ongeval of ernstige problemen in de directe familiesfeer) een workshop te annuleren of uit te stellen. Leren tas maken zal in goed overleg een passend alternatief aanbieden. Leren tas maken is niet aansprakelijk voor schade die deelnemer heeft geleden ten gevolge van wijziging of annulering van een workshop. 

Auteursrechten: Alle rechten van het door Leren tas maken verstrekte workshop-materiaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Leren tas maken, voor zover de rechten niet bij anderen berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leren tas maken is het niet toegestaan het workshop-materiaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor workshops die niet door Leren tas maken worden verzorgd. 

Aansprakelijkheid: Deelname aan een workshop is op eigen risico van de workshop deelnemer. De deelnemer wordt geacht zowel WA-verzekerd te zijn, als verzekerd te zijn tegen ongevallen. Leren tas maken zal er uiteraard alles aan doen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen doch Leren tas maken is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leren tas maken, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de workshop deelnemer. Leren tas maken is evenmin aansprakelijk voor schade die deelnemer heeft geleden ten gevolge van wijziging of annulering van een workshop. Schade aan goederen en materialen, eigendom van het atelier of andere deelnemers, ontstaan door nalatigheid van de deelnemer is voor rekening van die deelnemer.

 

Fotografie: Tijdens workshops worden foto’s gemaakt. Leren tas maken mag – tenzij daar specifiek bezwaar tegen is gemaakt- deze foto’s gebruiken voor publicatie.

Privacy: Leren tas maken zal de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. De gegevens zullen niet doorgeven worden aan derden. 

Leren tas maken behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder vooraankondiging.